Maritom S.C.
Konfigūruoti garažą

Regulamin

Grįžti į pagrindinį puslapį
VASAROS AKCIJA

VASAROS AKCIJA

Kainas Jums sumažiname iki 10%
Akcija galioja iki 31.07.2024

ŠIUKŠLIŲ KONTEINERIŲ STOGINĖS

ŠIUKŠLIŲ KONTEINERIŲ STOGINĖS

Patikrinkite pasiūlymą!

§1 Słownik pojęć

1. Sprzedawca – MARITOM S.C Mariusz Pławecki, Tomasz Pławecki z siedzibą w Laskowej 439, 34-602 Laskowa, NIP:737-203-59-84, Regon: 120165225.

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.maritom.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.

3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5. Regulamin – niniejszy regulamin.

6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności garaże blaszane i kojce dla psów. Pod pojęciem Towaru należy także rozumieć Towar wraz z usługą montażu.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

4. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

5. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski.

6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały przez Kupujących złożone.

7. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

§3 Jakość Towarów

1. Garaże blaszane oraz kojce dla psów sprzedawane przez Sklep są nowe oraz pochodzą z bieżącej produkcji i są towarem pełnowartościowym, dystrybuowanym bezpośrednio przez Maritom s.c i posiadają pełną gwarancję producenta.

2. Informacja wskazana w § 3 ust. 1 Regulaminu nie dotyczy wyraźnie opisanych garaży oraz kojców II gatunku.

§4 Składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:

 • za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz,

 • przez telefon

 • faksem

 • pocztą elektroniczną (e-mail na adres: ##qxjgd#at#bpgxidb.ea##).

2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:

 • automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia (w przypadku złożenia zamówienia za pomocą serwisu internetowego Sklepu),

 • w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.

4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail w celu skorygowania niezgodności.

5. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty email.

§5 Koszty dostawy

1. Zapewniamy transport garaży blaszanych oraz kojców dla psów na terenie całego kraju.

2. Po wybraniu w formularzu zamówienia Województwa dostawy automatycznie zostaną doliczone koszty transportu:

Województwa: Małopolskie, Śląskie i Podkarpackie - garaż pojedynczy + 100 zł, garaż podwójny (od 5 m szerokości) + 200 zł

Województwa: Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Mazowieckie, Opolskie, Podlaskie, Pomorskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie - garaż pojedynczy + 200 zł, garaż podwójny (od 5,5 m szerokości) + 400 zł

§6 Warunki płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

 • gotówką do rąk pracownika firmy Maritom s.c. (po montażu)

 • przelewem bankowym na konto Maritom s.c (przed montażem)

 • W systemie ratalnym (wszystkie formalności poprzez internet lub telefon)

§7 Realizacja Zamówień

1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).

2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Jeśli przyjęcia Zamówienia do realizacji nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy w zakresie zamówionego Towaru nie jest wiążąca.

3. Status realizacji Zamówienia Kupujący może w każdej chwili sprawdzić telefonicznie.

4. Przeciętny czas realizacji Zamówienia wynosi średnio wraz z dostawą 2-14 dni roboczych. Czas ten może ulec wydłużeniu o kolejne 1-10 dni roboczych w przypadku wystąpienia losowych zdarzeń. Kupujący będzie poinformowany telefonicznie o terminie oraz godzinach dostawy i montażu.

5. Dokumentem sprzedaży jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT, które Kupujący otrzymuje po montażu.

§8 Odstąpienie od umowy("zwrot" Towaru)

1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

 • dostarczania prasy,

 • usług w zakresie gier hazardowych.

3. W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

5. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

6. Cena zapłacona za Towar wraz z kosztami transportu poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie Towaru zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

7. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§9 Reklamacja

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ##qxjgd#at#bpgxidb.ea##.

3. Składając reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.

4. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.

5. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będzie rozpatrywana.

6. Czas rozpatrywania reklamacji to 14 dni roboczych 

§10 Gwarancja

1. W przypadku Towarów objętych gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym.

2. Uprawnienia Konsumenta wynikające ze zgłoszonej reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową lub uprawniania Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu zgłoszonej reklamacji w ramach rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

3. Poszycie (blacha trapezowa) garażu lub kojca II gatunku nie podlega gwarancji.

§11 Obowiązki Kupującego

1. Po złożeniu zamówieniu Kupujący zobowiązuje się do przygotowania terenu, na którym ma być zmontowany garaż lub kojec. Instrukcja jak przygotować teren znajduje się na www.garaze24.skpodloze-pod-garaz.html

2. W okresie opadów śniegu nakazuje się jego usuwanie z połaci dachu garażu lub kojca. Typowa konstrukcja projektowana jest na I strefę obciążenia śniegiem. Maksymalne obciążenie śniegiem to około 50 kg na 1m2, (czyli w przeliczeniu na grubość pokrywy śniegu zmrożonego to max 5 cm).

3. Zamontowany garaż lub kojec musi być niezwłocznie przytwierdzony do podłoża przez Kupującego.

§12 Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Składając Zamówienia (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 13 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

§13 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce Regulamin zakupów.